Wypowiedzenie umowy o pracę w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Przypadki takiej usprawiedliwionej nieobecności mogą być różne. Najczęściej jest to  chorobowa. Usprawiedliwioną nieobecnością jest także między innymi przebywanie w tymczasowym areszcie, odbywanie kary pozbawienia wolności, sprawowanie opieki nad chorym członkiem rodziny.

Ustanowienie zakazu wypowiadania umów o pracę w okresie urlopu, z którego pracownik korzysta, jest sposobem zagwarantowania realizacji funkcji pełnionych przez poszczególne rodzaje urlopów pracowniczych. W przypadku urlopu wypoczynkowego ów zakaz pozostaje w ścisłym związku z zasadą tzw. spokoju urlopowego.Nie jest możliwe wypowiedzenie umowy o pracę nie tylko w okresie podstawowego urlopu wypoczynkowego, ale także urlopu zaległego, uzupełniającego, dodatkowego, na żądanie,  bezpłatnego,  szkoleniowego, dla poratowanie zdrowia i tzw. urlopów okolicznościowych (zwolnień od pracy). Od dnia złożenia wniosku o urlop wychowawczy do dnia zakończenia tego urlopu wypowiedzenie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, co zresztą jest możliwe

Przesłanki ochronne (np. choroba pracownika) muszą zatem istnieć w dacie złożenia przez zakład pracy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Brak tych przesłanek ochronnych w dacie złożenia przez zakład pracy oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia umowy o pracę wyłącza ochronę pracownika, choćby nawet w okresie wypowiedzenia powstały przesłanki uzasadniające zakaz wypowiedzenia (np. choroba pracownika). Tym samym początek okresu ochronnego (okresu nieobecności w pracy) wyznacza moment przerwania pracy z powodu wystąpienia objawów chorobowych, które uniemożliwiają świadczenie pracy.

Jeżeli pomimo niezdolności do pracy pracownik nadal wykonuje pracę, to czas pozostawania w pracy nie może być rozumiany jako usprawiedliwiona nieobecność w pracy chroniona. Sama obecność pracownika na terenie zakładu pracy nie uzasadnia przyjęcia, że nie korzysta on z ochrony przed wypowiedzeniem umowy w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Pracownik i pracodawca mogą rozwiązać stosunek pracy na mocy porozumienia stron w każdym uzgodnionym przez siebie terminie, także w czasie urlopu wypoczynkowego pracownika.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (28 votes)

Dodaj komentarz