Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej

Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej

Jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. Spółkę zawartą na czas życia wspólnika uważa się za zawartą na czas nieoznaczony. Spółka może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. Wypowiedzenie nie jest możliwe, jeśli spółka zostaje zawarta na czas oznaczony. W takim bowiem przypadku, rozwiązuje się ona z upływem terminu, na jaki została zawarta. Oświadczenie woli w odniesieniu do wypowiedzenia należy złożyć bądź wszystkim wspólnikom, bądź temu wspólnikowi, który jest uprawniony do reprezentowania spółki. Wypowiedzenie zostaje dokonane z chwilą, gdy doszło do wszystkich wspólników albo wspólnika reprezentującego spółkę, albo gdy doszło ono do wszystkich wspólników, albo do wspólnika reprezentującego spółkę w taki sposób, że mogli się oni zapoznać z jego treścią.

Wypowiedzenie umowy spółki

Poznań, dnia 30 sierpnia 2016 r.

ADRESAT

Poniżej wypowiadam na koniec 2016 r. umowę spółki, w której uczestniczę jako wspólnik, pod firmą „NAZWA FIRMY”, powołując się w tej mierze na treść § [PARAGRAF UMOWY] umowy.

Jeżeli spółka będzie dalej istnieć, proszę o wypłatę udziału w gotówce.

Jeżeli spółka nie będzie dalej istnieć, wnoszę o jej likwidacji.

PODPIS WSPÓLNIKA/WSPÓLNIKÓW

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (33 votes)

Dodaj komentarz