Zakaz obejmowania własnych udziałów przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)

Zakaz obejmowania własnych udziałów przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)

Spółka nie może obejmować lub nabywać ani przyjmować w zastaw własnych udziałów. Zakaz ten dotyczy również obejmowania lub nabywania udziałów bądź przyjmowania ich w zastaw przez spółkę albo spółdzielnię zależną. Wyjątek stanowi nabycie w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń spółki, których nie można zaspokoić z innego majątku wspólnika, oraz nabycie w celu umorzenia udziałów. W pierwszym z wyżej wymienionych przypadków nabycie przez spółkę własnych udziałów jest swego rodzaju koniecznością wynikającą z braku innych możliwości zaspokojenia roszczeń spółki w drodze egzekucji. W przypadku drugim, nabycie własnych akcji przez spółkę jest instrumentem, który może być wykorzystany w celu zmiany struktury osobowej spółki, gdy zbycie udziału przez wspólnika jest utrudnione lub w danej chwili byłoby niekorzystne (brak potencjalnych nabywców oferujących korzystną cenę za udział).

Jeżeli udziały nabyte nie zostaną zbyte w ciągu roku od dnia nabycia, powinny być umorzone według przepisów dotyczących obniżenia kapitału zakładowego, chyba że w spółce został utworzony w celu umorzenia udziałów specjalny fundusz rezerwowy. Udziały własne należy umieścić w bilansie w osobnej pozycji pod nazwą "Udziały własne do zbycia". Reguły powyżej stosuje się odpowiednio do części udziału oraz ułamkowej części udziału.

W stosunkach pomiędzy spółką a wspólnikami ma znacznie umorzenie udziałów z czystego zysku. Dla stosunków zewnętrznych takie umorzenie nie prowadzi do żadnych zmian w kapitale zakładowym. Natomiast ilość udziałów objętych przez wspólników może być wtedy mniejsza od wartości kapitału zakładowego. Skoro zaś wartość bilansową udziału obliczamy poprzez podzielnie wartości bilansowej spółki przez liczbę udziałów w spółce, to z oczywistych względów nie można brać pod uwagę udziałów umorzonych, gdyż prawnie one nie istnieją.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (25 votes)

Dodaj komentarz