Zarząd fundacji: kierowanie, reprezentacja, powołanie, skład i uchwały

Zarząd fundacji: kierowanie, reprezentacja, powołanie, skład i uchwały

Zarząd fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje fundację na zewnątrz. Organem koniecznym fundacji, na mocy ustawy o fundacjach, jest zarząd. Natomiast statut może przewidywać również inne organy. W praktyce są to rady nadzorcze, rady fundacji, rady fundatorów itp. Sposób powołania organów fundacji może być bardzo różny. Zależy to przede wszystkim od statutu fundacji. Możemy przyjąć, że powołanie organu odbywać się może np. na podstawie uchwały fundatorów, wskazania przez fundatora, wskazania przez osobę upoważnioną przez fundatora, powołania przez osoby wskazane przez fundatora, uchwałą innych organów fundacji. W przypadku powołania kilku organów, w fundacji powinna obowiązywać zasada domniemalności kompetencji zarządu.

Na kierowanie składają się: organizowanie oraz nadzorowanie wszelkich spraw oraz uprawnienie do wydawania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych dla innych organów. Jest to więc proces polegający na wydawaniu decyzji, podejmowaniu uchwał, organizowaniu, kontroli, nadzorze, w ten sposób, aby były one zgodne z celem działania fundacji. Reprezentacja fundacji polega na dokonywaniu tylko czynności prawnych. W przypadku niezastosowania się do wymogów reprezentacji łącznej, tj. dokonania czynności prawnej jednoosobowo, czynność taka jest - nieważna bezwzględnie.

Sposób kierowania fundacją, jak również jej reprezentowanie, zależy przede wszystkim od treści statutu. W przypadku kierowania fundacją możliwe są rozmaite rozwiązania, np.:

1) samodzielne podejmowanie wszelkich decyzji przez poszczególnych członków zarządu;

2) samodzielne podejmowanie pewnego rodzaju decyzji;

3) samodzielne podejmowanie pewnego rodzaju decyzji z obowiązkiem otrzymania na pozostałe decyzje zgody pozostałych członków zarządu;

4) samodzielne podejmowanie decyzji z obowiązkiem akceptacji przez inne organy;

5) podejmowanie wszelkich decyzji tylko z formie uchwał zarządu;

6) podejmowanie decyzji w formie uchwał z obowiązkiem uzyskania zgody innych organów.

Jeżeli działanie zarządu fundacji w istotny sposób narusza przepisy prawa

lub postanowienia jej statutu albo jest niezgodne z jej celem, właściwy minister lub starosta może wyznaczyć odpowiedni termin do usunięcia tych uchybień w działalności zarządu albo może żądać dokonania w wyznaczonym terminie zmiany zarządu fundacji. Po bezskutecznym upływie terminu albo w razie dalszego uporczywego działania zarządu fundacji w sposób niezgodny z prawem, statutem lub celem fundacji, organ może wystąpić do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego. Zarządca przymusowy reprezentuje fundację w sprawach wynikających z zarządu, w tym również w postępowaniu sądowym; jest on obowiązany wykonywać czynności potrzebne do prawidłowego działania fundacji. Sąd uchyli swe postanowienie o zawieszeniu zarządu fundacji i wyznaczeniu zarządcy przymusowego na wniosek zarządu fundacji, jeżeli z okoliczności wynika, że działania zostaną zaniechane.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

3.2/5 - (62 votes)

Dodaj komentarz