Skarga, odwołanie na orzeczenie lub postanowienie referendarza sądowego

Na orzeczenia referendarza sądowego co do istoty sprawy oraz na orzeczenia kończące postępowanie, jak również na orzeczenia:

- zwrot pozwu, odmowa odrzucenia pozwu, przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu lub niższemu albo podjęcie postępowania w innym trybie;

- odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie;

- stwierdzenie prawomocności orzeczenia;

- skazanie świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywnę, zarządzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka oraz odmowa zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia;

- zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;

- odmowa uzasadnienia orzeczenia oraz jego doręczenia;

- sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;

- zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, wymiar opłaty, zwrot opłaty lub zaliczki, obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie zapłaty, zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz wynagrodzenie biegłego i należności świadka.

przysługuje skarga, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skargę rozpoznaje sąd, w którym wydano zaskarżone orzeczenie.

Referendarz sądowy upoważniony został do:

1) orzekania o kosztach w zakresie ich wyliczenia według zasad określonych przez sąd (art. 108 k.p.c.),

2) orzekania o ustanowieniu albo odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego (art. 123 § 2),

3) wydawania zarządzeń o zwrocie pisma (art. 1305),

4) wykonywania czynności związanych z ustanowieniem kuratora (art. 144 § 4),

5) uczestniczenia w prowadzeniu dowodu przez sąd wezwany (art. 235 § 2),

6) wydawania nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym (art. 3531 § 2); dotyczy to również wydawania zarządzeń w tym postępowaniu (art. 4971 § 3), nie dotyczy natomiast orzekania o zabezpieczeniu (por. uchw. SN z 8 grudnia 2005 r., III CZP 108/05, LexPolonica nr 395131, OSNC 2006, nr 11, poz. 181, z uwagami M. Karwowskiego, MoP 2006, nr 18, wkładka, s. 9),

7) orzekania o stwierdzeniu prawomocności orzeczenia (art. 364 § 2),

8) wydawania europejskich nakazów zapłaty oraz zarządzeń (art. 50516 § 2 i 3) w europejskim postępowaniu nakazowym,

9) wydawania zarządzeń w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. 50522),

10) wykonywania czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym (art. 50530 § 1),

11) podejmowania czynności w sprawach rejestrowych, o wpis w księdze wieczystej oraz w sprawach z zakresu prawa spadkowego - z wyłączeniem prowadzenia rozprawy, a w sprawach spadkowych także z wyłączeniem zabezpieczenia spadku oraz przesłuchania świadków testamentu ustnego (art. 5091),

12) nadawania klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym określonym w art. 777 § 1 pkt 1, 11, 3-6, z wyłączeniem przypadków wymienionych w art. 7781,787, 7871 , 788, 789 (art. 781 § 11),

13) wydawania postanowień o stwierdzeniu wykonalności europejskiego nakazu zapłaty (art. 7956 § 2),

14) wydawania zaświadczeń w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. 7958 § 2),

15) prowadzenia dowodów i dokonywania innych czynności oraz doręczania pism sądowych w międzynarodowym postępowaniu cywilnym (art. 1130 § 2),

16) zwrotu opłaty (art. 82 u.k.s.c.),

17) ustalania należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron (art. 93 u.k.s.c.),

18) zwalniania od kosztów sądowych i innych czynności z tym związanych (art. 118 k.p.c. w zw. z art. 101-111 u.k.s.c.),

19) odraczania lub rozkładania na raty należności sądowych (art. 125 u.k.s.c.),

20) wykonywania czynności w sprawach o przyznanie kompensaty przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych (art. 8 ust. 1 ustawy z 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych, Dz.U. Nr 169, poz. 1415 ze zm.).

Uprawnienie do wniesienia skargi przysługuje stronom i uczestnikom postępowania toczącego się przed referendarzem. W postępowaniu nieprocesowym skargę może wnieść jednak także ten zainteresowany, który nie był uczestnikiem; należy przyjąć, że może to uczynić w terminie tygodniowym od dnia, w którym dowiedział się o dokonaniu czynności. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz dokonał czynności. Możliwe jest złożenie skargi bezpośrednio w sądzie albo przez oddanie jej w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego,

W razie wniesienia skargi orzeczenie referendarza sądowego traci moc. Utrata mocy zaskarżonego orzeczenia następuje z chwilą, gdy wniesienie skargi można uznać za skuteczne, a więc gdy skarga nie zawiera żadnych braków formalnych oraz gdy została należycie opłacona.

Sąd rozpoznaje sprawę jako sąd pierwszej instancji, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia doręczenia stronie postanowienia referendarza sądowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skargę wniesioną po upływie terminu lub nieopłaconą sąd odrzuca. Rozpoznając skargę na postanowienie referendarza w przedmiocie kosztów sądowych lub kosztów procesu oraz na postanowienie o odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone postanowienie referendarza sądowego utrzymuje w mocy albo je zmienia. W sprawach, o których mowa wyżej, wniesienie skargi na postanowienie referendarza wstrzymuje jego wykonalność. Sąd orzeka jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu.

Postanowienia referendarza w przedmiocie kosztów sądowych lub kosztów procesu znajdują swe umocowanie w art. 108 § 1 k.p.c., a także w art. 82, 93, 118, 125 u.k.s.c. Dotyczą zatem:

1) szczegółowego wyliczenia kosztów obciążających strony (art. 108 § 1 k.p.c.),

2) zwrotu opłaty (art. 82 u.k.s.c.),

3) ustalenia należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron (art. 93 u.k.s.c.),

4) zwolnienia od kosztów sądowych i innych czynności z tym związanych (art. 118 k.p.c. w zw. z art. 101-111 u.k.s.c.),

5) odroczenia lub rozłożenia na raty należności sądowych (art. 125 u.k.s.c.).

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (27 votes)

Dodaj komentarz