Zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)

Zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)

Polecamy Państwa uwadze nasze dwa opracowania dotyczące zwołania zgromadzenia wspólników oraz uchwał podejmowanych na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się w przypadkach określonych poniżej lub umowie spółki, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane. Termin odbycia nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników nie jest wyznaczony z góry, jego przedmiot determinuje ustawowa lub umowna potrzeba uzyskania stanowiska wspólników wyrażonego w formie uchwały, gdy brak jest podstaw do jej podjęcia bez odbycia zgromadzenia. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd spółki. Poza tym, zarówno zarząd spółki z o.o., jego rada nadzorcza lub komisja rewizyjna, a także inne osoby, jeżeli umowa spółki przyzna im takie uprawnienie, mogą zwołać takie zgromadzenie, jeżeli uznają to za wskazane. Uprawnienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej i innych osób otwierają się dopiero wówczas, gdy zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia ich odpowiedniego żądania.

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne zgromadzenie wspólników nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. W zawiadomieniach o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego. Celem zgłoszenia żądania zwołania zgromadzenia wspólników jest rozstrzygnięcie konkretnych spraw, wskazanych przez uprawnione podmioty, które wymagają uchwały wspólników. Wniosek o upoważnienie do zwołania zgromadzenia wspólnicy składają sądowi rejonowemu właściwemu ze względu na siedzibę spółki. Jest to sąd rejestrowy, a postępowanie z wniosku wspólników toczy się w trybie nieprocesowym, jako postępowanie rejestrowe. Sąd rejestrowy, uwzględniając wniosek, wyznacza jednocześnie przewodniczącego zgromadzenia wspólników. Może ponadto wymierzyć grzywnę poszczególnym członkom zarządu.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (34 votes)

Dodaj komentarz