Kapitał zakładowy i udział wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)

Kapitał zakładowy i udział wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)

  Kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej. Oznacza to, iż wielkość kapitału zakładowego musi być - w chwili tworzenia spółki - sumą wielkości poszczególnych udziałów. Udziały mogą być jednak - z mocy umowy spółki - obejmowanie po cenie wyższej niż ich wartość nominalna (tzw. agio). W takim przypadku wartość majątku spółki (wyrażona w złotych) będzie większa niż wielkość jej kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy jest elementem konstrukcyjnym spółki z o.o. jako spółki kapitałowej. Jest to określona w umowie spółki, wyrażona w złotych, suma, którą wspólnicy zobowiązują się wnieść do spółki w formie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych. Kapitał zakładowy spółki z o.o. powinien wynosić co najmniej 5 000 zł. Jest on zapisywany w bilansie spółki po stronie jej pasywów, co umożliwia spełnianie przezeń tzw. funkcji gwarancyjnej kapitału zakładowego. Zysk spółki powstaje dopiero wtedy, gdy aktualne aktywa spółki przewyższają jej pasywa, których elementem jest m.in. kapitał zakładowy). Funkcja gwarancyjna kapitału zakładowego wyraża się w tym, iż stanowi on pewien minimalny stały fundusz potencjalnego zaspokojenia wierzytelności wierzycieli spółki. Nabycie udziałów za cenę wyższą od ich wartości nominalnej może być podyktowane różnymi względami, do których zaliczyć należy zamiar dokapitalizowania spółki z oczekiwaniem uprzywilejowania udziałów, uzyskiwania w najbliższej przyszłości dywidendy, czy też podwyższenia rynkowej wartości udziałów, a nawet liczenia, że w przypadku likwidacji spółki dojdzie do podjęcia przez zgromadzenie uchwały o zwrocie nadwyżki. Granicą dowolności przekazywania aportu o znacznej wartości jest rażąca jej niewspółmierność w stosunku do nominalnej wartości nabywanych udziałów.

Udziały wspólnika  w spółce

Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.  Umowa spółki stanowi, czy wspólnik może mieć tylko jeden, czy więcej udziałów. Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne. Udział, objęty przez wspólnika lub nabyty później, wyznacza zakres jego uprawnień i obowiązków w spółce. Dotyczy to zarówno praw ściśle majątkowych (np. w zakresie podziału zysku), jak i praw tzw. korporacyjnych. Jeżeli w umowie spółki postanowiono, że udziały mają być nierówne, wówczas każdemu ze wspólników może przysługiwać tylko jeden udział. Jeżeli zatem wspólnik miał udział w wysokości 40% kapitału zakładowego, a następnie nabył od innego wspólnika całość lub część udziału tego ostatniego, wówczas następuje przyrost wartości udziału wspólnika nabywcy.

Jeżeli natomiast umowa stanowi, że udziały będą równe, to wówczas wspólnik może mieć jeden lub więcej udziałów przy czym udziały takie muszą być równe i niepodzielne. Jeżeli umowa spółki przewiduje, iż udziały mają być równe, a zarazem stanowi, iż każdy ze wspólników może mieć tylko jeden udział, to w takim przypadku nie jest możliwe nabycie udziału od innego wspólnika. Możliwe jest tylko zbycie udziału na rzecz osoby trzeciej, która wejdzie do spółki na miejsce zbywcy. Udział spółkowy może być przedmiotem wspólności majątkowej dwu lub więcej osób.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (40 votes)

Dodaj komentarz