Sprzedaż i kupno udziału czy praw w spółce cywilnej

Sprzedaż i kupno udziału czy praw w spółce cywilnej

Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. Możliwość rozporządzenia przez wspólnika spółki cywilnej swoim udziałem była przedmiotem rozbieżnych wypowiedzi w literaturze prawniczej. Wskazywano, że taka możliwość powstaje tylko w drodze zmiany pierwotnej umowy spółki, bądź, że wymagana jest w takim wypadku zgoda wszystkich wspólników na wstąpienie nowego wspólnika w miejsce dotychczasowego, wypowiadano także pogląd, że art. 863 KC nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego i skutek w postaci przejścia na nabywcę prawa do części majątku spółki już w okresie jej trwania wywoła albo odpowiednia klauzula w umowie spółki, albo późniejsza zgoda wspólników. Tego ostatniego poglądu nie można podzielić.

Przepis art. 863 KC ma bowiem charakter iuris cogentis, zabrania wyraźnie wspólnikowi rozporządzenie swoim udziałem w taki sposób, że wspólnik wyzbyłby się go nie wyzbywając się równocześnie członkostwa. Udział w spółce cywilnej jest nierozerwalnie związany z członkostwem, nie można więc nabyć udziału w majątku spółki, nie zostając jednocześnie jej członkiem, nie można też pozostać członkiem spółki, wyzbywając się w całości udziału w jej majątku. Pogląd taki wyraził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 listopada 1995 r., III CZP 160/95 (OSNC 1996, nr 3, poz. 33) i brak podstaw, aby od niego odstąpić. Dopuszczalna jest zatem zmiana członkostwa w taki sposób, że dotychczasowy wspólnik wystąpi ze spółki, a pozostali wspólnicy przyjmą do spółki nowego wspólnika w drodze zawarcia z nim umowy. W chwili wystąpienia ze spółki dotychczasowy wspólnik może zatem rozporządzić swoimi prawami - majątkowymi i osobistymi.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (107 votes)

Dodaj komentarz