Licencyjna i sublicencja umowna na wynalazek czy patent

Licencyjna i sublicencja umowna na wynalazek czy patent

Umowa licencyjna wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. W umowie licencyjnej można ograniczyć korzystanie z wynalazku (licencja ograniczona). Jeżeli w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu korzystania z wynalazku, licencjobiorca ma prawo korzystania z wynalazku w takim samym zakresie jak licencjodawca (licencja pełna). Licencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia patentu. Strony mogą przewidzieć dłuższy okres obowiązywania umowy w zakresie postanowień innych niż licencja, obejmujących w szczególności odpłatne świadczenia konieczne do korzystania z wynalazku. Jeżeli umowa licencyjna nie zastrzega wyłączności korzystania z wynalazku w określony sposób, udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza możliwości udzielenia licencji innym osobom, a także jednoczesnego korzystania z wynalazku przez uprawnionego z patentu (licencja niewyłączna). Uprawniony z licencji może udzielić dalszej licencji (sublicencja) tylko za zgodą uprawnionego z patentu; udzielenie dalszej sublicencji jest niedozwolone. Zawarcie umowy sublicencyjnej bez uzyskania zgody uprawnionego z patentu nie prowadzi automatycznie do nieważności tej umowy. Jest ona wówczas dotknięta sankcją bezskuteczności zawieszonej. Czyli, jeżeli do dokonania czynności prawnej potrzebna jest zgoda osoby trzeciej, osoba ta może wyrazić zgodę także przed złożeniem oświadczenia przez osoby dokonywające czynności albo po jego złożeniu. Zgoda wyrażona po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od jego daty.

Licencja podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru patentowego. Uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru może na równi z uprawnionym z patentu dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej. Jedynym składnikiem przedmiotowo istotnym umowy licencyjnej jest licencja, a więc upoważnienie do korzystania z rozwiązania technicznego udzielane przez uprawnionego z patentu. O kwalifikacji prawnej całej umowy jako licencyjnej decyduje świadczenie główne i zamiar wykreowania jednego stosunku prawnego. Dodatkowe świadczenia licencjodawcy mają charakter wtórny w stosunku do świadczenia głównego, bez niego nie mają dla stron znaczenia gospodarczego, stąd roszczenia ich dotyczące podlegają przedawnieniu na zasadach przewidzianych dla umowy licencyjnej.

Jeżeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjodawca jest obowiązany do przekazania licencjobiorcy wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku. Chodzi o informacje dodatkowe, nieujawnione w dokumentacji patentowej, jakie uzyskał podmiot prawa z patentu, np. stosując wynalazek. W razie przejścia patentu obciążonego licencją, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego, czyli wskutek przejścia patentu licencjobiorca nie traci uprawnienia do korzystania z wynalazku, ponieważ jego uprawnienie jest skuteczne względem następcy prawnego. Nie zależy to od tego, czy licencja jest wpisana do rejestru patentowego.

Do umowy o korzystanie z wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym, na który nie udzielono jeszcze patentu, jak również do umowy o korzystanie z wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy, stosuje się odpowiednio przepisy o umowie licencyjnej, chyba że strony postanowiły inaczej.

Zapobiegliwy licencjobiorca powinien dążyć do wprowadzenia postanowienia przewidującego dalsze korzystanie z wynalazku po udzieleniu patentu, tak aby - w razie ewentualnego sporu - uchylić ryzyko rozstrzygnięcia, zgodnie z którym z chwilą udzielenia patentu umowa o korzystanie z nieopatentowanego wynalazku wygasa, gdyż strony nie zamieściły postanowienia, które przewiduje odmienny skutek. Uprawniony z patentu może złożyć w Urzędzie Patentowym oświadczenie o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z jego wynalazku (licencja otwarta). Oświadczenie takie nie może zostać odwołane ani zmienione. Informacja o złożeniu oświadczenia podlega wpisowi do rejestru patentowego. W razie złożenia oświadczenia o gotowości udzielenia licencji otwartej, opłaty okresowe za ochronę wynalazku zmniejsza się o połowę. Przepis ten stosuje się również do jednorazowej opłaty za ochronę lub do pierwszej opłaty okresowej, jeżeli ta zmniejszona opłata wpłynie wraz z oświadczeniem najpóźniej w wyznaczonym terminie.

Licencja otwarta jest pełna i niewyłączna, a opłata licencyjna nie może przekraczać 10% korzyści uzyskanych przez licencjobiorcę w każdym roku korzystania z wynalazku, po potrąceniu nakładów.

 Licencję otwartą uzyskuje się przez:

1) zawarcie umowy licencyjnej albo

2) przystąpienie do korzystania z wynalazku bez podjęcia rokowań lub przed ich zakończeniem; w tym przypadku licencjobiorca jest obowiązany zawiadomić o tym pisemnie licencjodawcę w terminie miesiąca od chwili przystąpienia do korzystania z wynalazku.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (29 votes)

Dodaj komentarz