Dopłaty wspólników i ich zwrot w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Dopłaty wspólników i ich zwrot w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Dopłaty muszą być pod rygorem nieważności dokładnie określony w umowie spółki. Nałożenie obowiązku wniesienia dopłat, nie w pierwotnej umowie spółki, lecz w czasie trwania spółki, może nastąpić wyłącznie w trybie zmiany umowy spółki. Dopłata nie jest dodatkowym wkładem wspólnika i jako taka nie powiększa kapitału zakładowego spółki. Wniesioną dopłatę zalicza się do kapitału zapasowego spółki. Wniesione dopłaty mogą zostać zwrócone wspólnikom tylko w razie spełnienia odpowiednich przesłanek. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

Przyjmuje się, że dopłatami w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych są sumy wpłacone do Spółki wówczas gdy zostały one przewidziane w umowie spółki. Generalnie rzecz ujmując to świadczenie na rzecz spółki środków pieniężnych w celu pokrycia potencjalnej lub już istniejącej straty w celu jej dofinansowania, gdy Spółka nie jest w określonej sytuacji uzyskać z zewnątrz niezbędnych dla prowadzenia działalności środków finansowych. Dopłaty są w swym charakterze prawnym w pewnym stopniu zbliżone do udziałów, czyli wpłat na udziały, gdyż tak jak one realnie powiększają majątek spółki. Uzyskane z nich środki są przeznaczone na zasilenie kapitału zapasowego i mogą być wykorzystane przez spółkę w każdym celu związanym z jej działalnością uzasadnionym potrzebami Spółki, czy to do sfinansowania bieżących potrzeb, działalności, określonych nakładów, czy też pokrycia strat, mogą też być przeznaczone na uzupełnienie majątku spółki w celu zapewnienia zaspokojenia wierzycieli. Dopłaty zwiększają środki własne spółki, nie powiększając udziałów wspólników, a w konsekwencji wielkości kapitału zakładowego. Traktuje się je jako rodzaj świadczenia leżącego pośrodku między pożyczką a wniesieniem wkładu.

Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. Jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych, a spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki. Zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Po podjęciu uchwały o zwrocie dopłat spółka powinna ogłosić zamiar zwrotu w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki. Mając na względzie cel omawianego wymogu, należy przyjąć, iż w ogłoszeniu powinna być zawarta informacja o globalnej kwocie, jaka ma być zwrócona wspólnikom. Zwrot dopłat może nastąpić dopiero po upływie trzech miesięcy od daty ogłoszenia, tak aby wierzyciele spółki mogli podjąć stosowne kroki w celu zabezpieczenia swoich roszczeń wobec spółki.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (35 votes)

Dodaj komentarz