Kupno, sprzedaż i dziedziczenie udziału w spółce z o.o.

Kupno, sprzedaż i dziedziczenie udziału w spółce z o.o.

Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, dopuszczalne jest zbycie udziału lub obciążenie go zastawem albo użytkowaniem. Może ono jednak nastąpić tylko po wpisaniu spółki do rejestru albo po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego. Obrót udziałami w spółce z o.o., czyli nabywanie lub zbywanie udziałów może być w umowie spółki jedynie ograniczony, ale nie całkowicie wyłączony. Zbycie części udziału może nastąpić na rzecz osoby trzeciej, co skutkuje przystąpieniem do spółki nowego wspólnika, a zarazem zwiększeniem ogólnej liczby udziałów albo na rzecz innego wspólnika. W obydwu przypadkach uprawnienia zbywcy ulegają stosownemu ograniczeniu np. w zakresie siły głosu, prawa do udziału w zysku. Spółka może udzielić tej zgody zarówno przed jak i po dokonaniu czynności prawnej przenoszącej udział, w tym ostatnim przypadku ze skutkiem wstecznym. Do czasu złożenia oświadczenia przez spółkę czynność mająca na celu przeniesienie udziału w spółce będzie czynnością niezupełną a w razie odmowy będzie nieważna.

Sprzedaż części udziału

Zbycie części udziału jest dopuszczalne jedynie w przypadku łącznego zajścia trzech następujących przesłanek:

a) umowa spółki z o.o. przewiduje, że każdy wspólnik może mieć tylko jeden udział;

b) umowa spółki z o.o. zawiera postanowienie dopuszczające zbycie części udziału;

c) w wyniku zbycia części udziału nie dojdzie do powstania udziałów (ani po stronie zbywcy udziału, ani po stronie nabywcy udziału) o wartości nominalnej niższej niż 50 zł.

Zgoda spółki na sprzedaż udziału

Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć.

Wśród innych rodzajów ograniczeń obrotu udziałami można przykładowo wymienić:

1) uzależnienie możliwości zbycia lub obciążenia udziału od nadejścia oznaczonego terminu albo warunku;

2) ograniczenie co do osoby nabywcy polegające na wskazaniu konkretnej osoby albo na wskazaniu cech osobistych, jakie powinien mieć nabywca np. określone kwalifikacje zawodowe;

3) zastrzeżenie prawa pierwokupu na rzecz wspólnika lub wspólników.

Jeżeli zbycie uzależnione jest od zgody spółki, stosuje się zasady poniżej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zgody udziela zarząd w formie pisemnej. W przypadku gdy zgody odmówiono, sąd rejestrowy może pozwolić na zbycie, jeżeli istnieją ważne powody. Spółka może w terminie wyznaczonym przez sąd rejestrowy przedstawić innego nabywcę. W razie braku porozumienia cenę nabycia i termin jej zapłaty ustala sąd rejestrowy na wniosek wspólnika lub spółki, po zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego. Jeżeli wskazana przez spółkę osoba nie uiściła ceny nabycia w wyznaczonym terminie, wspólnik może rozporządzać swobodnie swoim udziałem, jego częścią lub ułamkową częścią udziału, chyba że nie przyjął oferowanej zapłaty.

Wejście do spółki spadkobierców

Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. W tym przypadku umowa spółki powinna określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki, pod rygorem bezskuteczności ograniczenia lub wyłączenia. Spadkobranie może skutkować wejściem do spółki osób niepożądanych dla dotychczasowych wspólników np. osób niewykazujących określonych cech osobistych, osób prowadzących interesy konkurencyjne. Nabywca spadku może wykonywać wobec spółki swoje prawa jako wspólnika dopiero po przedstawieniu spółce postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Umowa spółki może wyłączyć lub w określony sposób ograniczyć podział udziałów między spadkobierców w przypadku, gdy zmarły wspólnik miał więcej niż jeden udział. Jeżeli według umowy spółki wspólnik mógł mieć tylko jeden udział, udział ten może być podzielony między spadkobierców, chyba że umowa spółki wyłącza lub ogranicza w określony sposób podział tego udziału między spadkobierców. Wskutek podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 500 złotych.

Ograniczenie lub wyłącznie od wstąpienia małżonka do spółki

Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską. Należące do majątku wspólnego udziały w spółce z ograniczona odpowiedzialnością, której wspólnikiem jest tylko jeden z byłych małżonków mogą być podzielone pomiędzy byłych małżonków, a więc także przypaść temu z współuprawnionych, który nie jest wspólnikiem, o ile w umowie spółki nie zawarto zastrzeżenia ograniczającego lub wyłączjącego wstąpienie do tej spółki współmałżonka wspólnika.

Wykonywanie praw udziałowych

Współuprawnieni z udziału lub udziałów wykonują swoje prawa w spółce przez wspólnego przedstawiciela; za świadczenia związane z udziałem odpowiadają solidarnie. Celem tej regulacji jest przeciwdziałanie ewentualnym komplikacjom związanym z kolektywnym wykonywaniem praw spółkowych. Źródłem wspólności może być umowa zbycia (nabycia) udziału, np. gdy kilka osób nabyło wspólnie udział (udziały), albo inna umowa (np. darowizny). Wspólność, o której mowa, może również powstać w drodze spadkobrania. Wspólnym przedstawicielem wspólników może być tylko osoba fizyczna; może ona być, ale nie musi, jednym ze współuprawnionych. Ustanowienie wspólnego przedstawiciela wymaga zgody wszystkich współuprawnionych. Wspólny przedstawiciel realizuje wszelkie prawa współuprawnionych. W szczególności ma on prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu wspólników z prawem głosu oraz prawo sprawowania indywidualnej kontroli. Jest on również uprawniony do odbioru dywidendy oraz sum z tytułu zwrotu dopłat. Jeżeli współuprawnieni nie wskazali wspólnego przedstawiciela, oświadczenia spółki mogą być dokonywane wobec któregokolwiek z nich.

Egzekucyjna sprzedaż udziałów

Jeżeli w drodze egzekucji ma nastąpić sprzedaż udziału, którego zbycie umowa spółki uzależnia od zgody spółki lub w inny sposób ogranicza, spółka ma prawo przedstawić osobę, która nabędzie udział za cenę, jaką określi sąd rejestrowy po zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego. Spółka powinna, w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia jej przez sąd rejestrowy o zarządzeniu sprzedaży, zgłosić wniosek o przeprowadzenie w tym trybie wyceny udziału. Jeżeli w terminie wyżej wymienionym spółka nie wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie wyceny udziału albo jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia spółki o ustaleniu ceny nabycia osoba wskazana przez spółkę nie wpłaci komornikowi sądowemu ustalonej ceny, udziały będą sprzedane w trybie przewidzianym w przepisach egzekucyjnych. Reguły te stosuje się odpowiednio do zbycia części udziału lub ułamkowej części udziału.

Odpowiedzialność nabywcy udziału

W przypadku zbycia udziału lub jego części nabywca odpowiada wobec spółki solidarnie ze zbywcą za niespełnione świadczenia należne spółce ze zbytego udziału lub zbytej części udziału. Roszczenia spółki do zbywcy z tytułu świadczeń określonych wyżej przedawniają się z upływem trzech lat od dnia, w którym zgłoszono spółce zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału.

Zawiadomienie spółki o przejściu udziału

jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym wraz z dowodem dokonania czynności. Zawiadomienie powinno być dokonane przez zainteresowanych, czyli przez zbywcę lub nabywcę udziałów, zastawcę, zastawnika, wspólnika ustanawiającego prawo użytkowania na udziale bądź przez użytkownika udziału. Wystarczające jest zawiadomienie przez którąkolwiek z powyższych osób np. tylko przez nabywcę udziału. Samo zawiadomienie nie wymaga szczególnej formy np. pisemnej. Po otrzymaniu zawiadomienia o zbyciu udziału, jego części lub części ułamkowej spółka powinna wpisać nowego wspólnika do księgi udziałów oraz złożyć sądowi rejestrowemu zaktualizowaną listę wspólników z określeniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich albo ze wzmianką o ustanowieniu zastawu lub użytkowania w tym ostatnim przypadku w zgłoszeniu nie podaje się nazwisk zastawników bądź użytkowników. Wymaga zawiadomienia spółki o przejściu udziałów przez „jednego z zainteresowanych”, tj. przez zbywcę lub nabywcę, ale nie zastrzega żadnej formy szczególnej dla tej czynności. Może ona być dokonana także przez pełnomocnika i przy wykorzystaniu posłańca. Zawiadomienie jest skuteczne, jeżeli jego odbiorcą jest choćby jeden członek zarządu spółki lub prokurent.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (39 votes)

Dodaj komentarz