Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za długi, a bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za długi, a bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody. Dla uwolnienia się od odpowiedzialności nie wystarczy złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego. Obie te czynności muszą nastąpić we właściwym czasie. Na podstawie art. 21 ust. 1 Prawo upadłościowe i naprawcze wniosek o ogłoszenie upadłości powinien być zgłoszony w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Członek zarządu ponosi więc odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki z ograniczoną do tych jej zobowiązań, które powstały w okresie pełnienia takiej funkcji, nie odpowiada natomiast za zobowiązania późniejsze, powstałe po jego ustąpieniu, ewentualnie odwołaniu z zajmowanego stanowiska. Wykazanie ww. przesłanek zgodnie z rozkładem ciężaru dowodów ciążą na stronie powodowej. Właściwy czas na zgłoszenie wniosku o upadłość, to moment, gdy członek zarządu wie, albo przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, że spółka nie jest już w stanie zaspokoić w całości wszystkich wierzycieli, ale w części ma jeszcze takie możliwości, a zatem nie jest jeszcze bankrutem niezdolnym do poniesienia nawet kosztów postępowania upadłościowego.  Sam fakt oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości postanowieniem sądu rejonowego z tej przyczyny że wartość składników majątkowych dłużnika nie pokryłby nawet najbardziej podstawowych kosztów postępowania upadłościowego, ma świadczyć o tym, że osoba wniosku tego nie złożyła w terminie. Przesłanką uwolnienia się członka zarządu z odpowiedzialności nie jest bowiem, konieczność uwzględnienia przez Sąd wniosku o ogłoszenie upadłości, lecz wystarczy, by członek zarządu wykazał, że taki wniosek zgłosił we właściwym czasie.

Należy pamiętać, że dalsze prowadzenie spółki w sytuacji gdy zobowiązania przekraczają aktywa spółki, nawet gdy pozostaje zgodne z wolą wspólników i oparte jest na ich zapewnieniach co do sposobu pokrycia straty oraz na regulowaniu przez wspólników niektórych zobowiązań spółki, oznacza świadome podjęcie przez członków zarządu ryzyka ewentualnych niepowodzeń w przyszłości. W takim przypadku można skutecznie czynić zarzut zawinionego niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie.

Członek zarządu sp. z o.o. może odpowiadać także z tytułu niemożności wyegzekwowania tych wierzytelności wobec spółki, które powstały lub stały się wymagalne już po utracie przez niego funkcji piastuna. Będzie tak w przypadku, gdy powstanie tych wierzytelności jest prostą konsekwencją niezgłoszenia w odpowiednim czasie wniosku o ogłoszenie upadłości lub podstawa tych zobowiązań istniała w okresie sprawowania funkcji członka zarządu spółki.

Bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce

Przesłankę bezskuteczności egzekucji można uznać za spełnioną w przypadku ukończenia egzekucji skierowanej do całego majątku spółki bez zaspokojenia wierzyciela. W przypadku zaś ukończenia, bez zaspokojenia wierzyciela, postępowania egzekucyjnego skierowanego jedynie do części majątku spółki, tylko wtedy, gdy z okoliczności sprawy wynika, że także pozostały majątek spółki nie pozwalałby na uzyskanie zaspokojenia wierzyciela. Przedstawienie przez wierzyciela postanowienia komornika o umorzeniu egzekucji z powodu bezskuteczności egzekucji nie pozbawia członków zarządu, ponoszących subsydiarną odpowiedzialność za nieściągalne zobowiązania spółki, możliwości wykazywania, że w rzeczywistości egzekucja skierowana została tylko do niektórych składników majątku spółki i nie objęła innych składników, z których egzekucja mogłaby się okazać skuteczna.

Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem

trzech lat od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem dziesięciu lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.

Właściwość sądu

Powództwo o odszkodowanie przeciwko członkom organów spółki oraz likwidatorom wytacza się według miejsca siedziby spółki.

Odpowiedzialność karna za nie zgłoszenie wniosku o upadłość spółki

Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Powstanie sytuacji, w której dłużnik zaprzestał wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań, nakłada obowiązek zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości, nawet jeżeli nie znajduje się on w sytuacji, w której jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie długów. Niewypłacalność spółki winna być ściśle powiązana z wartością jej majątku, gdy wartość zobowiązań grozi przekroczeniem wartości jej majątku, wówczas istnieją bezwzględne przesłanki do jej upadłości.

Czas popełnienia przestępstwa rozpoczyna się pierwszego dnia po upływie dwutygodniowego terminu od powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki, a kończy z chwilą złożenia przez zobowiązanego wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, ustania warunków uzasadniających upadłość spółki, bądź utraty przez sprawcę statusu osoby zobowiązanej do zgłoszenia takiego wniosku.

Obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości powinien być oceniany według obiektywnych i czytelnych kryteriów, jakimi są przesłanki wynikające z przepisów Prawa upadłościowego. Subiektywne oceny i przekonania osób odpowiedzialnych, co do przyszłej sytuacji finansowej spółki, czy też przewidywania, co do przyszłej koniunktury gospodarczej w aspekcie globalnym i jednostkowym, często niepewne i zawodne, nie mogą wpłynąć na wyłączenie odpowiedzialności karnej, ale mają zasadnicze znaczenie dla oceny strony podmiotowej przestępstwa, w tym rodzaju zamiaru, stopnia zawinienia.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

5/5 - (28 votes)

Dodaj komentarz