Odpowiedzialność za długi wspólnika spółki komandytowej

Odpowiedzialność za długi wspólnika spółki komandytowej

Komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki. W przypadku zwrotu wkładu w całości albo w części odpowiedzialność zostaje przywrócona w wysokości równej wartości dokonanego zwrotu. W przypadku uszczuplenia majątku spółki przez stratę, uważa się za zwrot wkładu w stosunku do wierzycieli każdą wypłatę dokonaną przez spółkę na rzecz komandytariusza przed uzupełnieniem wkładu do pierwotnej wartości określonej w umowie spółki. Dokonanie takich wypłat nie wymaga wpisu do rejestru. Komandytariusz nie jest obowiązany do zwrotu tego, co pobrał tytułem zysku na podstawie sprawozdania finansowego, chyba że działał w złej wierze.

Odpowiedzialność wygasa z chwilą osiągnięcia wartości sumy komandytowej przez wkłady komandytariusza. W przypadku gdy kwota ta zostanie komandytariuszowi zwrócona przez spółkę lub wspólników w ramach rozliczeń regresowych, następuje przywrócenie odpowiedzialności „z sumy komandytowej" do wysokości dokonanego zwrotu. Zasada ta działa w pełni przy wkładach mających postać pieniężną. W przypadku wkładów niepieniężnych, polegających na wykonaniu pracy, świadczeniu usług oraz wynagrodzeniu za usługi i świadczenie przy powstaniu spółki, mogą być one wnoszone tylko wtedy, gdy wartość innych wkładów komandytariusza jest co najmniej równa sumie komandytowej. Tak więc wniesienie wkładów warunkowych nie będzie miało wpływu na odpowiedzialność komandytariusza wobec osób trzecich.

Gdy wkład jest równy lub wyższy od sumy komandytowej, to wspomniana generalna zasada przestaje obowiązywać. Komandytariusz nie będzie ponosił odpowiedzialności ograniczonej w sytuacji gdy wkład jest równy lub większy od sumy komandytowej, bowiem wówczas ponosi on tylko ryzyko z wniesionego do majątku spółki wkładu.

Wkłady wnoszone do spółki mogą być zwracane. Nie wymaga to jakiegoś szczególnego postępowania, chroniącego interesy wierzycieli, z tym że jednocześnie zwrot musi być odnotowany w rejestrze. W przypadku gdyby cały wkład był zwrócony w stosunku do komandytariusza, przywracana jest w całości odpowiedzialność określona wartością sumy komandytowej. Gdy wkład został zwrócony (a za zwrot uważa się każdą wypłatę na rzecz komandytariusza dokonaną w czasie, gdy nie został jeszcze uzupełniony (wpłacony) wkład określony w umowie spółki, a spółka ma w swoim majątku stratę) odpowiedzialność komandytariusza wobec wierzycieli spółki w granicach dokonanego zwrotu wkładu zostaje przywrócona.

Ze stratą mamy do czynienia, jeżeli na koniec roku obrotowego wartość aktywów majątkowych po potrąceniu wymaganych zobowiązań i obciążeń publicznoprawnych jest niższa od pierwotnej wartości wnoszonych do spółki wkładów z wyłączeniem wkładów polegających na świadczeniu pracy, usług lub dozwoleniu używania rzeczy. W sytuacji gdy majątek spółki został uszczuplony przez stratę w stosunku do wierzycieli, będzie się uważało za zwrot wkładu każdą wypłatę dokonaną przez spółkę na rzecz komandytariusza przed momentem uzupełnienia wkładu do pierwotnej wysokości określonej w umowie spółki. Jeżeli więc takie uzupełnienie nie nastąpi, komandytariusz będzie ponosił odpowiedzialność z sumy komandytowej w wysokości wypłat dokonanych przez spółkę na rzecz komandytariusza. Wierzyciel będzie mógł więc skierować swoje żądanie do majątku komandytariusza, mimo że w rzeczywistości nie otrzymał on żadnego zwrotu wkładu.

Obniżenie sumy komandytowej

nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (35 votes)

Dodaj komentarz