Sporządzenie umowy, rejestracja i zakładanie spółki jawnej

Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Umowne zwolnienie wspólnika spółki jawnej od udziału w stratach nie modyfikuje jego odpowiedzialności powyższej. Każde działanie, które powoduje szkodę w mieniu spółki, a takim jest bezspornie przywłaszczenie mienia spółki, może zatem mieć bezpośrednio niekorzystne konsekwencje dla odrębnego majątku każdego ze wspólników.

Forma umowy spółki jawnej

Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Firma spółki jawnej

Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie "spółka jawna". Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "sp. j." Jeżeli wspólnikiem spółki jawnej jest inna spółka handlowa i jej firma ma być zamieszczona w firmie spółki jawnej, może ona być skrócona, ale w sposób nie naruszający zasad ustalania i rejestracji firmy. Sąd rejestrowy nie jest uprawniony do ustalenia brzmienia firmy spółki handlowej inaczej niż przewiduje to umowa spółkowa, o ile tylko firma zgłoszona do wpisu zawiera konieczne dane, a dodatki określające bliżej przedsiębiorstwo lub spółkę, nie nasuwają możliwości wprowadzenia w błąd, ani nie sprzeciwiają się dalszym postanowieniom prawa firmowego, tudzież ustaw szczególnych.

Niezbędne elementy umowy spółki jawnej

Umowa spółki jawnej powinna zawierać:

1) firmę i siedzibę spółki,

2) określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,

3) przedmiot działalności spółki,

4) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Chwila powstania spółki i odpowiedzialność solidarna

Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisaniem do rejestru, za zobowiązania wynikające z tego działania odpowiadają solidarnie. Wadliwie zawiązana spółka jawna pozostaje nadal skuteczna zarówno wobec osób trzecich, jak i w stosunku wewnętrznym między wspólnikami.

Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

1) firmę, siedzibę i adres spółki,

2) przedmiot działalności spółki,

3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń,

4) nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji.

Wszelkie zmiany danych wymienionych wyżej, powinny zostać zgłoszone sądowi rejestrowemu. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru.Do zgłoszenia, dołączyć należy złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki.

Współmałżonek wspólnika może żądać wpisania do rejestru wzmianki o umowie, dotyczącej stosunków majątkowych między małżonkami.

Majątek spółki

Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Majątek spółki jest odrębną masą majątkową, która stanowi niepodzielną wspólność majątkową, należącą do wszystkich wspólników i mogąca ulec podziałowi w zasadzie tylko po rozwiązaniu spółki. Konsekwencją tego jest to, że udział wspólnika w czasie trwania spółki nie może być prawnie rachunkowo określony.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

5/5 - (31 votes)

Dodaj komentarz