Wstąpienie i wejście nowego wspólnika komandytariusza lub komplementariusza do spółki komandytowej

Wstąpienie i wejście nowego wspólnika komandytariusza lub komplementariusza do spółki komandytowej

Komandytariusz staje się wspólnikiem już od chwili przystąpienia do spółki komandytowej, natomiast odpowiada za jej zobowiązania istniejące w chwili wpisania go do rejestru i od dnia wpisania. Wpis do rejestru nie kreuje zatem statusu przystępującego do spółki wspólnika, ale go potwierdza i ujawnia wobec osób trzecich Jeżeli umowa spółki dopuszcza przyjęcie do spółki nowego komplementariusza, dotychczasowy komandytariusz może uzyskać status komplementariusza, lub osoba trzecia może przystąpić do spółki w charakterze komplementariusza, za zgodą wszystkich dotychczasowych wspólników. Warunkiem takiego przystąpienia do spółki jest wyraźna jej dopuszczalność przewidziana w umowie spółki. Jeżeli pierwotna umowa spółki nie przewiduje takiej sytuacji, należy dokonać zmiany umowy jednomyślnie lub gdy umowa to przewiduje, większością głosów. Jeżeli komplementariusz miałby reprezentować spółkę, należy dołączyć również złożone wobec sądu lub uwierzytelnione notarialnie wzory jego podpisu. W stosunku do zmieniającego status komandytariusza wykreślona zostanie suma komandytowa. Możliwe jest jednocześnie uregulowanie zagadnienia wkładów do spółki nowego komplementariusza.

W przypadku zawarcia umowy spółki komandytowej z przedsiębiorcą prowadzącym przedsiębiorstwo we własnym imieniu i na własny rachunek, komandytariusz odpowiada także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa, a istniejące w chwili wpisu spółki do rejestru. Sytuacja obejmuje powstanie nowego podmiotu - spółki komandytowej, której wspólnikami są: przedsiębiorca prowadzący dotychczas przedsiębiorstwo (komplementariusz) i podmiot przyjmujący w tej spółce status komandytariusza. Komandytariusz tworzący spółkę z takim przedsiębiorcą odpowiada także za zobowiązania powstałe przed zawarciem umowy oraz po jej zawarciu, a istniejące w chwili wpisu spółki do rejestru, a tym samym jej powstania oraz uzyskania przez siebie statusu komandytariusza. Odpowiedzialność ta powstaje ze skutkiem wstecznym, gdyż rozciąga się również na zobowiązania przedsiębiorcy powstałe przed zarejestrowaniem spółki, ale tylko te, które powstały przy prowadzeniu przedsiębiorstwa. Dzięki temu ograniczeniu komandytariusz nie odpowiada za zobowiązania „prywatne" takiej osoby, zaciągnięte przez nią bez związku z prowadzoną działalnością.

W przypadku zbycia ogółu praw i obowiązków komandytariusza na nabywcę nie przechodzi prawo do prowadzenia spraw spółki. Skutkiem przeniesienia ogółu praw i obowiązków jest zasada pełnej odpowiedzialności osobistej za zobowiązania wspólnika występującego, tylko związane z uczestnictwem w spółce, oraz za zobowiązania spółki osobowej, wspólnika ustępującego i przystępującego.

Z powodu względności prawa prowadzenia spraw, jako szczególnego rodzaju upoważnienia przypisanego komandytariuszowi, jeżeli zbywa on ogół praw i obowiązków, to przypisane mu prawo prowadzenia spraw spółki traktowane jest jako rodzaj prawa przyznanego osobiście konkretnemu komandytariuszowi. Pozostałe prawa i obowiązki przenoszone przez komandytariusza mają charakter swoistych praw „udziałowych" w odróżnieniu od prawa przypisanego osobiście. Okoliczność, że prawo prowadzenia spraw spółki nie przechodzi na nabywcę, oznacza wygaśnięcie tego prawa, co nie wyłącza przyznaniu tego prawa komandytariuszowi w przyszłości, albo też gdy podjęta jest jednocześnie stosowna uchwała wspólników o zmianie umowy spółki przyznająca to prawo nowemu komandytariuszowi. Skuteczność tej zmiany datować należy jednak dopiero od chwili wpisu zmiany umowy spółki do rejestru.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (35 votes)

Dodaj komentarz