Tymczasowe zatrzymanie i aresztowanie pracownika a wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę

Tymczasowe zatrzymanie i aresztowanie pracownika a wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę

Umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika. Okres trzech miesięcy trwania tymczasowego aresztu należy liczyć od dnia zatrzymania. 

Pracodawca, pomimo wygaśnięcia umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania, jest obowiązany ponownie zatrudnić pracownika, jeżeli postępowanie karne zostało umorzone lub gdy zapadł wyrok uniewinniający, a pracownik zgłosił swój powrót do pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia. Reguły powyżej nie stosuje się w przypadku, gdy postępowanie karne umorzono z powodu przedawnienia albo amnestii, a także w razie warunkowego umorzenia postępowania. Obowiązek pracodawcy ponownego zatrudnienia pracownika nie obejmuje ani obowiązku zatrudnienia pracownika na tym samym, co poprzednio stanowisku, ani zapewnienia pracownikowi takiego samego wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymywał poprzednio. Ani wynagrodzenie, ani żadne odszkodowanie nie należy się byłemu pracownikowi, który nie wyraził zgody na podjęcie zatrudnienia na zaoferowanym mu przez zakład pracy w dobrej wierze, dostępnym stanowisku, domagając się bezzasadnie zatrudnienia wyłącznie na stanowisku, które utracił.

Naruszenie przez pracodawcę przepisów o wygaśnięciu stosunku pracy polega na odmowie dalszego zatrudniania pracownika, będącej skutkiem wadliwego uznania, że wystąpiło zdarzenie powodujące ustanie tego stosunku. Taka odmowa powoduje wygaśnięcie stosunku pracy a pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie. W takim przypadku początkiem 14 dniowego terminu do wniesienie odwołania do sądu jest dzień, w którym pracodawca odmówił dalszego zatrudniania pracownika lub dzień powzięcia przez pracownika wiadomości o tym, że zakład pracy traktuje go jako pracownika, który porzucił pracę.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (30 votes)

Dodaj komentarz