Zarzuty pozwanego wspólnika i zobowiązania spółki. Odrębność majątku wspólnika a spółki

Wspólnik pozwany z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spółki może przedstawić wierzycielowi zarzuty przysługujące spółce wobec wierzyciela. Jeżeli zarzut wymaga złożenia oświadczenia woli przez spółkę celem uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli, potrącenia lub w innych podobnych przypadkach, wspólnik może odmówić zaspokojenia wierzyciela, dopóki spółka nie złoży takiego oświadczenia. Wierzyciel może wyznaczyć spółce dwutygodniowy termin do złożenia oświadczenia woli, po którego bezskutecznym upływie wspólnik lub wierzyciel może wykonać służące mu uprawnienie.

Częstym jest podnoszenie przez wspólnika zarzutów przysługujących spółce w postaci  zarzutu przedawnienia. Przedawnienie roszczenia głównego odnosi skutek wobec wspólników spółki jawnej. Wytoczenie powództwa przeciwko wspólnikom spółki jawnej nie przerywa biegu przedawnienia wobec spółki.

Trzeba pamiętać, że istnieje zasada zgodnie z którą, działania i zaniechania jednego z dłużników solidarnych nie mogą szkodzić współdłużnikom. Wspólnik pozwany z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spółki może przedstawić wierzycielowi, obok zarzutów przysługujących mu osobiście, także zarzuty przysługujące spółce wobec wierzyciela. Uprawnienie pozwanego wspólnika do podniesienia takich zarzutów jest jego własnym, czyli osobistym uprawnieniem, a nie uprawnieniem spółki, które on jedynie wykonuje. Bez znaczenia jest to, czy wspólnik ma prawo do reprezentowania spółki, czy też jest tego prawa pozbawiony. Bez znaczenia jest także, czy ma on prawo do samodzielnego reprezentowania spółki, czy też może reprezentować spółkę tylko łącznie z innym wspólnikiem bądź prokurentem.

Pozwany z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spółki jawnej - dłużnik nie może przedstawić zarzutu który przysługiwałby spółce, w momencie w którym spółka ta w dacie wniesienia pozwu już nie istnieje.

Odpowiedzialność subsydiarna wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki trwa tak długo, jak długo istnieje zobowiązanie spółki. Będąc pozwanymi przez wierzycieli spółki mogą wprawdzie bronić się zarzutem przedawnienia roszczenia z tytułu zawartej przez spółkę umowy sprzedaży, ale tylko wówczas, gdy przysługuje on spółce.

W czasie trwania spółki wspólnik nie może żądać od dłużnika zapłaty przypadającego na niego udziału w wierzytelności spółki ani przedstawić do potrącenia wierzytelności spółki swojemu wierzycielowi. Dłużnik spółki nie może przedstawić spółce do potrącenia wierzytelności, jaka mu służy wobec jednego ze wspólników.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (34 votes)

Dodaj komentarz